Nota informativa lei 16/2013

Nota informativa sobre la llei 16/2013 

 

A l’espera de la publicació del Desenvolupament reglamentari de la Llei 16/2013 en el qual s’aclareixen els punts aparentment confusos de l’article 5 de la citada Llei, la Comissió delegada de AEFYT interpreta la Llei d’acord amb el propòsit de la Mateixa ( qui contamina paga ) i respon a les preguntes que es va recollir a continuació aplicant dit interpretació.

1 . – En cas que l’empresa instal·ladora habilitada i certificada compri refrigerant fluorat tas de 01/01/2014 lliure de taxa haurà de facturar al client , a partir d’aquesta Data , la taxa per la càrrega d’una instal·lació nova, o únicament per recarregar una existent , exercint de recaptador i liquidant-la fiscalment a través dels Terminis de pagament establert en por Hisenda ?
L’empresa instal·ladora haurà de facturar la taxa en tots dos casos i liquidar-la en Hisenda a la Plaça que li correspondria. En el primer cas , en estar exempt, serà el titular el que haurà de sol·licitar en Hisenda la devolució de Dich taxa , acreditant l’exempció mitjançant certificat de l’instal·lador (Article 14 punt 2 de la Llei 36/2013 ) .

2 . – POT acumular-se a la sala de màquines més gas del que Prescriu el RSIF , es Dir , un 20% de la càrrega de la Instal·lació frigorífica sense superar el màxim de 150 kg ?
no

3 . – POT el client acumular més refrigerant fora de la instal·lació per a suport uso autoconsum ?
Únicament si fos auto mantenidor (registrada com tal d’acord amb el RSIF ) en tal cas hi hauria d’autorepercutir-se la taxa i liquidar-la en Hisenda en la plaça prescrits .

4 . –POT vendre l’empresa instal·ladora refrigerant al titular?
Facturar “refrigerant instal·lat “o el de reserva que el RSIF permet Magatzems a la sala de màquines , facturant tots dos amb la taxa i consignant l’Operació prestada en el Llibre Registro de la Instal·lació i en el mateix Lliure Registre de Gestió de refrigerants fluorats.

5 . – L’empresa instal·ladora Per realitzat una Reparació subministrada pel titular , en la instal·lació frigorífica?
No, el subministrador i responsable d’introduir en la instal·lació frigorífica un refrigerant de qualitat i procedència acreditada hauria de ser l’empresa instal·ladora. Aquesta haurà d’anotar degudament les intervencions, corresponent al Servei prestat , en el Llibre Registro de la
Instal·lació i en el mateix Llibre Registre de Gestió de refrigerants fluorats i , per tant , haurà de facturar l’Operació amb la taxa corresponent tal com Prescriu la Llei .

6 . – PUGUES una empresa instal·ladora adquirir gas d’Un altre país intracomunitari lliure de taxa?
POT adquirir el gas des d’Un altre país de la UE , però deurà acte repercutir-se les Taxes i liquidar-les en Hisenda i per descomptat carregar aquestes Taxes a súper client al moment de suport lliura.

7 . – Quina documentació precisarà el productor de residus per sollicitar la tornada de la taxa ?
El document de Control i Seguiment, degudament emplenada pel Gestor de Residus, al que li han Estat lliurats els residus.

8 . – Quins organismes, Quan i Com es retornarà la taxa? ( Articulo 14 punt 1 i 2 )
1. En les autoliquidacions corresponents a cadascun dels períodes de liquidació, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin , els Contribuents podran deduir les Quotes de l’Impost pagat respecte dels gasos fluorats d’efecte hivernacle que
acrediten haver lliurat als gestors de residus reconeguts per l’Administració pública competent , en la gamma de projectes recolzant la destrucció , reciclat o Regeneració conforme als controls i documentació requerits per la legislació sectorial de residus .
Les deduccions es realitzarà mitjançant la minoració de la quota corresponent al període de liquidacions en què es produeixi la destrucció . Quan la quantia de les deduccions procedents superi l’import de les Quotes reportades en el Mateix període de liquidació, a l’Excés podrà ser compensació en les autoliquidacions posteriors, sempre que no haguessin transcorregut quatre anys explicats a partir de la presentació de l’autoliquidació en què s’origini AQUEST Excés .
2 . Els consumidors finals de gases fluorats d’efecte hivernacle que hagin suportat l’Impost i haguessin tingut dret a l’aplicació de les exempcions previstes a l’Apartat set o acreditin haver lliurat gases fluorats d’efecte hivernacle als gestors de residus reconeguts per l’Administració pública competent , a les gammes de projectes recolzen la destrucció , reciclat o Regeneració conforme als controls i documentació requerits per la legislació sectorial de residus sempre que no l’hagi Estat Objecte de deduccions prèvia , podran sol·licitar a l’Administració tributària la devolució d’aquest , en les condicions que reglamentàriament s’estableixin .

 

Madrid, 6 de novembre de 2013
Comissió delegada del Comitè de Medi ambient i del Grup subsector al de Fabricants i Distribuïdors de refrigerants